Termékek Menü

Adatkezelési szabályzat

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

amely készült a Bio Partner Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1037 Budapest, Bécsi út 267. cégjegyzékszáma: 01 09 720420) (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett PREMIUMBIO.HU weboldal és mobil alkalmazás (a továbbiakban: Alkalmazás) felhasználói által megadott személyes adatok gyűjtésére, felhasználására, kezelésére vonatkozó elvekről és szabályokról.

 

1. Bevezető rendelkezések

Az Adatkezelő, mint az Alkalmazás fejlesztője és üzemeltetője - az általános adatvédelmi elvek és eljárások melletti elkötelezettségét tanúsítandó - valamint törvényi kötelezettsége teljesítése érdekében a jelen adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) keretében tájékoztatja a felhasználóit az általuk megadott személyes adatok kelezésére vonatkozó szabályokról.

 

2. Az Adatkezelő:

Név: Bio Partner Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és levelezési cím: 1037 Budapest, Bécsi út 267. (Magyarország)
Cégjegyzékszám: 01 09 720420
E-mail: biopartner@biopartner.hu
Telefonszám: +36 70 333 50 09

 

3. Adatvédelmi nyilvántartás

A jelen Szabályzat 4.1.1. pontjában meghatározott adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 68. § rendelkezései szerint nyilvántartásba vette.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96057/2016

 

4. Az adatkezelés általános leírása

4.1. Adatgyűjtés, regisztráció

Az Adatkezelő az Alkalmazás által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges regisztráció (a továbbiakban: Regisztráció) során személyes adatokat (a továbbiakban: Adatok) az Alkalmazás üzemeltetője, mint Adatkezelő részére önkéntesen rendelkezésre bocsátó felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) vonatkozásában gyűjt és kezel.

4.2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Felhasználók azonosítása és a Felhasználók által az Alkalmazás használata során megadott személyes adatok gyűjtése és tárolása a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően.

4.3. A kezelt Adatok köre

Az Adatkezelő a Felhasználók által a Regisztráció során, illetve az Alkalmazás használata során önkéntesen megadott alábbi Adatokat kezeli: e-mail cím, keresztnév, vezetéknév, számlázási cím, kért szállítási cím, születési év, értesítési telefonszám.

4.4. Az adatkezelés jogalapja

Minden Felhasználó a Regisztrációval kifejezetten kijelenti, hogy az adatszolgáltatás a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak ismeretében, önkéntesen, saját akaratából történt, illetve a Felhasználó hozzájárulását adta az Adatok Adatkezelő általi, jelen Adatkezelési Szabályzatban írtak szerinti kezeléséhez.

A Felhasználók a Regisztrációval tudomásul veszik és elfogadják, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és az Adatkezelő az adatkezelést az Info tv. 5. § (1) bekezdés a.) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdés a.) pontja alapján a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával és felhatalmazásával végzi, a jelen Szabályzatban megfogalmazottak szerint.

4.5. Az adatkezelés megnevezése

Az adatkezelés megnevezése: „a premiumbio.hu alkalmazás szolgáltatásainak igénybevétele érdekében történő regisztráció és adatgyűjtés.”

4.6. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés időtartama addig terjed, amíg a Felhasználó az adatainak törlését nem kéri, illetve ha a Felhasználó az Alkalmazásba több mint 5 (öt) évig nem lép be, úgy az adatait az Adatkezelő törölni köteles.

4.7. A kezelt Adatok törlése

A Felhasználó a rá vonatkozó Adatok nyilvántartásból való törlését bármikor, díjmentesen kérheti az Adatkezelőtől az alábbiak szerint.

A Felhasználó a  biopartner@biopartner.hu e-mail címre küldött levélben, illetve az Adatkezelő által küldött levélben található leiratkozó linken keresztül kezdeményezheti a regisztrációjának megszüntetését és ezzel az Adatkezelő által a 4.3. pont szerint kezelt személyes Adatainak törlését. A Felhasználó az adatainak törlését bármikor, írásban is kérheti az Adatkezelőtől az Adatkezelő címére küldött levélben.

Az Adatkezelő a Felhasználó erre vonatkozó írásbeli kérésének kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül törli a Felhasználóra vonatkozó Adatokat a nyilvántartásából.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az egészségügyi jellegű Adatait - azok anonimizált formába történő átalakítását követően - az Adatkezelő nem köteles törölni, azokat statisztikai célokra a továbbiakban is felhasználhatja.

4.8. A kezelt Adatok továbbítása

A Felhasználó a Regisztrációval tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Adatkezelő a megadott adatait adatfeldolgozók részére továbbíthatja. Adatfeldolgozónak minősül az Adatkezelő által igénybevett tárhelyszolgáltató.

A Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: ShopRenter.hu Kft
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304.
Az adattárolás helye: Magyarország

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Adatokat az Alkalmazás üzemeltető személyének megváltozása esetén az új üzemeltető részére átadja, illetve hogy a Felhasználó által megadott személyes jellegű adatokat anonimizált formában, statisztikai célokra harmadik személyek részére az üzemeltető személyétől függetlenül továbbítsa.

A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Adatokat az Alkalmazás üzemeltetéséhez kapcsolódóan a szerződéses partnerei részére átadhatja (pl: könyvelő, futárszolgálat, számlázási szolgáltatások, hírlevél szerkesztés, marketing tevékenység).

 

5. Adatvédelem

Az Adatkezelő a tárolt Adatokat bizalmasan kezeli és védi. Az Adatkezelő harmadik személynek nem ad ki Adatokat, kivéve ha erre jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi.

 

6. Az Érintettek jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

A rá vonatkozó személyes Adatok kezeléséről a Felhasználó az Adatkezelőtől tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozóan kezelt Adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról és arról, hogy ki részére és milyen célból kerül vagy került sor az Adatok továbbítására. Az adatkezeléssel kapcsolatos megkereséseket az Adatkezelő a biopartner@biopartner.hu e-mail címen fogadja és azokra 15 (tizenöt) napon belül válaszol.

A Felhasználó az Info tv. és egyéb vonatkozó jogszabályok szerint gyakorolhatja az adatkezeléssel kapcsolatos jogait, illetőleg az adatkezeléssel szemben tiltakozhat, Adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérheti, bírósághoz fordulhat, illetve a kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét.

Elérhetőség: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

7. Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Szabályzat egyoldalú módosítására, a módosított Szabályzat megfelelő közzététele mellett.

Budapest, 2017. október 12.